Ogólna klauzula informacyjna dla gości Tropicana Family

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO

Informujemy, iż nadrzędnym celem klauzuli oraz działań informacyjnych Administratora Danych Osobowych jest zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony danych Naszych Klientów, w związkuz przetwarzaniem ich danych osobowych.

Zgodnie z postanowieniami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, informujemy, iż :

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:

AURORA Hubert Walczak
Bobrowiczki 16 76-100 Sławno
NIP 839-208-10-77;
REGON 320009654

Kontakt z Administratorem jest możliwy

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej mail: kontakt@domkitropicana.pl
 • telefonicznie pod numerem: 731 344 122
 • pisemnie na adres: AURORA Hubert Walczak ul. Portowa 16d; 76-200 Słupsk

Jednocześnie informujemy, że nie mamy obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony danych osobowych.

Pozyskanie danych osobowych:

 1. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. realizacji zawartej z nami umowy w szczególności:
  • w celu wypełnienia Formularza Rezerwacyjnego, Karty Rejestracyjnej lub formularza dot. udzielonych zgód;
  • wystawienia niezbędnych dokumentów dot. skorzystania z naszych usług (faktury, paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;
  • obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;
  • obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone;
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, w tym w celach podatkowych i rachunkowych;
 3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie, za które administrator uznaje w szczególności:
  • dochodzenie,
  • ustalenie i obronę przed roszczeniami,
  • zapobieganie oszustwom,
  • zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
  • stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,
  • monitorowanie oraz rejestrowanie, jak również świadczenie usług na rzecz klienta,
 4. w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą;
 5. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów;
 6. podtrzymania relacji z Klientem;
 7. prowadzenia analiz statystycznych;
 8. zapewnienia obsługi płatniczej;
 9. archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym statystycznych;
 10. zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia w okresie epidemii lub stanu epidemicznego, w szczególności COVID-19, przetwarzania wizerunku

Zakres danych

 1. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie monitoringu wizyjnego:
  • sylwetka/postać oraz numery rejestracyjne samochodów
 2. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora w celu utrwalenia wizerunku w postaci zdjęć lub materiałów audio-wizualnych:
  • sylwetka/postać
 3. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia w okresie epidemii lub stanu epidemicznego, w szczególności COVID-19: stan zdrowia;
  • przebycie lub objawy COVID-19,
  • temperatura ciała,
  • imię nazwisko,
  • adres zamieszkania
 4. Zakres danych przetwarzanych w pozostałych przypadkach:
  • imię, nazwisko,
  • wiek,
  • adres zamieszkania

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego
 2. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z
 3. dla celów zawarcia i realizacji umowy – art.6 ust.1 lit. b RODO
 4. zgoda osoby, której dane dotyczą w przypadku prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów, podtrzymania relacji z Klientem, publikacji wizerunku – na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO
 5. zgoda w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia w okresie epidemii lub stanu epidemicznego, w szczególności COVID-19 – na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych, oprócz nas mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. współpracujący z nami doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
 2. nabywcy wierzytelności;
 3. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
 4. biura informacji gospodarczej;
 5. podmioty świadczące usługi:
  • informatyczne oraz nowych technologii;
  • płatnicze;
  • księgowo- finansowe;
  • audytorskie i kontrolne;
  • windykacyjne;
  • drukarskie;
  • niszczenia dokumentów;
  • pocztowe oraz kurierskie;
  • firmy obsługujące instalację monitoringu wizyjnego

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Możemy jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili może Pan/ Pani zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. celem wykonania umowy/ umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu – w przypadku konsumentów nie dłużej niż 6 lat, a w przypadku przedsiębiorców nie dłużej niż 3 lata;
 3. celem wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa
 4. celem wykonywania monitoringu wizyjnego – nadpisywanie co około 10 dni w zależności od natężenia ruchu na Ośrodku, chyba że nagranie zostało zabezpieczone dla celów dowodowych, to wówczas okres ten ulega przedłużeniu do czasu aż nagranie stanowi dowód w sprawie
 5. celem działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów, podtrzymania relacji z Klientem, czy publikacji wizerunku – okres trwania kampanii reklamowej/ marketingowej/ promocyjnej/ wizerunkowej, przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności, od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej
 6. celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia w okresie epidemii lub stanu epidemicznego, w szczególności COVID-19 – na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO – do czasu przedawnienia roszczeń cywilnych oraz czynów na gruncie prawa karnego

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Żadne dane, w szczególności dane przetwarzane za pomocą monitoringu wizyjnego i udostępniane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Państwa przekazane, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane. Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z nami.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO

PRAWO SPRZECIWU

 1. Mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO.
 2. Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Państwa szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w powyższych celach, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

 1. O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą osoba ta ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 2. Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem: „Do Administratora Danych”:
  • przesyłając informację pisemną w formie mailowej na wyżej wskazany adres e-mail.
  • przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany powyżej

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH I NIEPODANIA

 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. Z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 2 i 3, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych w tych celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z nami (ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z oferowanych przez nas usług).
 2. Jeśli chodzi o podanie danych przetwarzanych na podstawie pkt. 4 to ich podanie jest również dobrowolne, a brak ich podania nie wpływa na możliwość zawarcia lub wykonania umowy. Natomiast w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 5, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych w tym celu, jest również dobrowolne, jednak jest niezbędne realizacji umowy z naszej strony (ich nie podanie będzie uniemożliwiało skorzystanie z oferowanych przez nas usług nie z naszej winy).
 3. Informujemy również, że :
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.