Regulamin Obiektu – OŚODKA TROPICANA FAMILY

od dnia 29.04.2023 [zwany: Regulaminem]

Osoby przebywające i wypoczywające na terenie Ośrodka TROPICANA Family zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu

Przedmiot Regulaminu
 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz zasady przebywania na terenie Ośrodka TROPICANA FAMILY i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zaakceptowanie Formularza Rezerwacyjnego, jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu TROPICANA FAMILY oraz w miejscach świadczonych Usług Dodatkowych, w tym os. nieletnie.
 3. Regulamin, w każdorazowo obowiązującej wersji, dostępny jest do wglądu w recepcji Ośrodka TROPICANA FAMILY oraz na stronie www.domkitropicana.pl w zakładce https://www.domkitropicana.pl/regulaminy/.
 4. Ośrodek Tropicana Family prowadzony jest w Bobolinie przez właściciela – AURORA Hubert Walczak Bobrowiczki 16 76-100 Sławno NIP 839-208-10-77; REGON 320009654 [dalej: Ośrodek TROPICANA FAMILY; Ośrodek], zwanego dalej Właścicielem.
§1
 1. Ośrodek TROPICANA FAMILY świadczy usługi hotelarskie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. Nr 133, poz. 884 z pozn. zm.). Usługi (w zależności od ich dostępności w poszczególnych okresach) obejmują w szczególności:
  1. wynajem Domków
  2. oferowane usługi dodatkowe [dalej: Usługi Dodatkowe].
 2. Rezerwacji miejsca noclegowego jest możliwa:
  1. drogą telefoniczną
  2. drogą poczty elektronicznej
  3. osobiście na terenie Ośrodka TROPICANA FAMILY
 3. W ramach funkcjonowania Ośrodek TROPICANA FAMILY zapewnia:
  1. pobyt Gościa w Ośrodku,
  2. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług
  3. sprawną pod względem technicznym obsługę
 4. Na życzenie Gościa, Ośrodek TROPICANA FAMILY świadczy m.in. następujące usługi:
  1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, w godzinach pracy Recepcji 8-13 i 16-20;
  2. oferowane w danym terminie Usługi Dodatkowe, w szczególności: Animacje, Występy, Pokazy, miniCLUB, Małpi Gaj, Place Zabaw, Wypożyczalnia sprzętu PUKY, Wypożyczalnia Rowerów, Altany grillowe na tyłach Ośrodka, leżaki na tyłach Ośrodka, Pralnia, Dmuchany Park Wodny z dmuchanymi zjeżdżalniami i dmuchanymi basenami zewnętrznym, Ognisko, Kino Letnie, Wieczorki taneczne, Zajęcia Porannej JOGI, Turnieje i Rozgrywki, dostarczenie ręczników, wynajem grilla, wynajem akcesoriów dziecięcych, usługa sprzątania, i inne, przy czym Usługodawca zapewnia możliwość skorzystania z wyżej wymienionych Usług Dodatkowych jedynie opcjonalnie, wg. swojego wyboru i w takim zakresie w jakim jest to możliwe zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, lub innymi zdarzeniami mogącymi mieć wpływ na wykonywanie ww. Usług Dodatkowych np. warunki atmosferyczne i to pod warunkiem, że w ocenie Ośrodka TROPICANA FAMILY świadczenie Usług Dodatkowych nie będzie stanowiło zagrożenia lub możliwości narażenia zdrowia lub życia Gości. Oprócz tego wykupienie Usługi Dodatkowej jest możliwe, pod warunkiem, że wskazana usługa jest w danym momencie dostępna. Korzystanie z Usług Dodatkowych przez Gości wymaga stosowania się do obowiązujących w tym zakresie regulaminów, dostępnych na terenie Ośrodka. Usługi Dodatkowe są nieodpłatne, o ile nie zostały uwzględnione w Cenniku. Nie wszystkie Usługi Dodatkowe są czynne w każdym okresie, co zależy od terminu pobytu (np. inne usługi są dostępne w maju, a inne we wrześniu).
 5. Ośrodek posiada Domki z dostępem całorocznym (z systemem grzewczym) lub sezonowym. Z uwagi na powyższe Ośrodek TROPICANA FAMILY zastrzega sobie brak dostępności poszczególnych Domków w niektórych okresach roku kalendarzowego.
 6. Ośrodek przewiduje możliwość udzielenia wg. własnego uznania rabatów w wybranych okresach roku kalendarzowego. Informacja w tym zakresie zamieszczona jest na stronie www.domkitropicana.pl
§ 2
 1. W przypadku woli otrzymania faktury Vat za usługi świadczone przez Ośrodek, Gość jest zobowiązany do podania numeru NIP oraz danych nabywcy w momencie dokonywania rezerwacji wstępnej (telefonicznej bądź mailowej) oraz dla przypomnienia przy każdej dokonanej płatności. Nie podanie numeru NIP podczas składania rezerwacji wstępnej oraz po skutkuje brakiem możliwości wystawienia faktury VAT.
 2. Po dokonaniu rezerwacji wstępnej (telefonicznej bądź mailowej) Ośrodek TROPICANA FAMILY przysyła uzupełniony Formularz Rezerwacyjny z numerem rezerwacji, podsumowaniem ustaleń, w tym ceną pobytu rozumianą jako opłata za najem Domku, a także treść bieżącego Regulaminu w taki sposób, by mogli go Państwo przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Dokumenty te stają się częścią zawartej umowy. Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto podane przez Ośrodek TROPICANA FAMILY zadatek w wysokości podanej w Formularzu Rezerwacyjnym, który co do zasady wynosi nie mniej niż 30% wartości kosztów całego pobytu (rozumianych jako opłata za najem Domku) – w terminie 2 dni roboczych, chyba że Formularz Rezerwacyjny stanowi inaczej. Jeśli planowany pobyt przypada w ciągu 30 dni liczonych od dokonania rezerwacji wstępnej, wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 100% wartości kosztów całego pobytu w powyższym rozumieniu. Potwierdzenie wpłaty zadatku należy przesłać mailem w ciągu kolejnych 3 dni.
 3. Brak zapłaty zadatku lub brak przesłania nam potwierdzenia zapłaty w terminie o jakim mowa w ust. 2 powyżej, spowoduje, że Państwa rezerwacja wstępna zostaje automatycznie anulowana, a wybrany Domek wraca do puli domków do wynajęcia. Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu oraz Formularza Rezerwacyjnego.
 4. Resztę należności za zamówiony pobyt (najem Domku), określoną w Formularzu Rezerwacyjnym, pobieramy w dniu przyjazdu gotówką lub elektronicznie (kartą płatniczą lub BLIKIEM) podczas przekazywania kluczy, albo na Państwa prośbę w formie przedpłaty uiszczonej przed przyjazdem. Odmowa wpłaty przez Państwa 100% wartości pobytu (najmu Domku) najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu – stanowi odstąpienie Gościa od rezerwacji i zawartej umowy. W takim wypadku Ośrodek ma prawo zachowania wpłaconego zadatku, a zarezerwowany Domek wraca do puli domków do wynajęcia.
 5. Gosciom, ktorzy samodzielnie nie dokonali wyboru dostępnego Domku numer Domku zostanie wskazany przez Recepcję w czasie zameldowania, albo wczesniej w Formularzu Rezerwacyjnym.
 6. Osoba pobierająca klucze do Domku zobowiązana jest wypełnić Kartę Rejestracyjną w formie elektronicznej lub papierowej i podać m.in. dane dotyczące liczby osób przebywających w Domku (również tych przebywających czasowo) oraz ich dane osobowe (m.in. imię i nazwisko). Dane te są pobierane przede wszystkim dla Państwa bezpieczeństwa, gdyż np. w przypadku konieczności ewakuacji Ośrodka jesteśmy zobowiązani do podania liczby przebywających Gości, a służby państwowe nie mogą przerwać akcji, jeśli nie podejmą próby udzielenia pomocy wszystkim (musimy móc ustalić, ile osób przebywa w danym Domku). Potrzebujemy też nr rejestracyjny pojazdu, który będzie parkowany na terenie Ośrodka, żeby móc zidentyfikować do kogo należy samochód np. w przypadku kolizji, blokowania miejsca itp.
 7. Przy zameldowaniu każdy Gosć powinien zapoznać się z Regulaminem Osrodka oraz z Regulaminem Usług Dodatkowych, dostępnymi w Recepcji.
 8. W czasie całego pobytu każdy Gosć zobowiązany jest do noszenia dedykowanej opaski (bransoletki) wydawanej przez pracownikow Recepcji w czasie zameldowania. Służą one do identyfikacji osób przebywajacych na terenie Ośrodka i odróżnieniu Gości od osób postronnych, wobec których Ośrodek może naliczać opłaty uwzględnione w niniejszym Regulaminie i Cenniku lub wyprosić je z terenu Ośrodka. Zabrania się przekazywana bransoletek innym osobom, w szczególności w celu uniknięcia opłat, o jakich mowa w niniejszym Regulaminie. W przypadku zgubienia/zniszczenia bransoletki Gość jest zobowiązany pokryć koszt wydania nowej bransoletki wg. Cennika.
 9. Pracownicy Osrodka mają prawo do weryfikacji wypełniania powyższego obowiązku opisanego w pkt. 8 powyżej, a w przypadku naruszenia zakazu przekazywania bransoletek innym osobom, osoba dokonująca rezerwacji i będąca stroną umowy z Ośrodkiem może zostać obciążona kosztami, jakie powinny ponieść osoby bezprawnie posługujące się bransoletką wydaną przez któregokolwiek z Gości zarezerwowanego Domku.
 10. W cenę pobytu – najmu Domku – nie są wliczone opłaty wymienione jako opłaty dodatkowe w aktualnym Cenniku dostępnym na terenie Ośrodka oraz zamieszczonym w §12 Regulaminu.
 11. Osoba dokonująca rezerwacji i będąca stroną umowy z Ośrodkiem zobowiązuje się do opłacenia rownież innych kosztow pobytu Gosci i kosztow innych osob, przebywających w wynajętym przez rezerwującego Domku lub korzystających z usług Ośrodka, w tym wyrządzonych przez nie szkod (jeżeli same nie dokonały one rozliczenia z Osrodkiem), a także zużycia energii elektrycznej wg. wskazań licznika zamontowanego w Domku wg. stawek podanych w Cenniku, najpozniej w dniu zakończenia pobytu (wymeldowania) – tj. do czasu upływu doby noclegowej w godzinach pracy Recepcji tj. od godz. 8.00 do godz. 10.00. Jeżeli Goście opuszczają Domek poza godzinami pracy Recepcji np. w nocy, osoba dokonująca rezerwacji i będąca stroną umowy z Ośrodkiem zobowiązana jest do opłacenia kosztów energii elektrycznej i innych ww. kosztów oraz rozliczenia Kaucji w Recepcji, najpóźniej do godz. 20:00 przed wyjazdem.
 12. Rozliczenie kosztów energii lub innych kosztów może nastąpić z Kaucji, o ile będzie wystarczająca (jeśli nie wymagana jest dopłata). Odczyty dokonywane są w chwili zameldowania i wymeldowania.
 13. Nie dokonujemy zwrotu wpłaconego zadatku i innych uiszczonych opłat w razie niewykonania zawartej umowy lub jej rozwiązania z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka.
 14. Za rozpoczętą dobę noclegową pobytu lub korzystania z usług podlegających opłacie dodatkowej zgodnie z ust. 10 powyżej, pobieramy pełną opłatę.
 15. Informujemy, że po zawarciu umowy z Osrodkiem Tropicana Family Gosciom będącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o swiadczenie usług hotelowych stosownie do art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z pozn.zm.).
§ 3
 1. Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 10:00 w dniu następnym; kolejne doby noclegowe rozpoczynają się od godz. 10:00 i trwają 24 godz.; w dniu wyjazdu doba noclegowa kończy się o godz. 10.00. Przyjęcia i rejestracja Gości odbywają się w Recepcji w dniu przyjazdu w godzinach 15:00-20:30. Wydanie kluczy do Domku następuje w dniu przyjazdu od godz. 16:00 do 20.30, nie wcześniej niż po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego.
 2. W przypadku niedotarcia Gości w dniu przyjazdu w terminie podanym w Formularzu Rezerwacyjnym lub w godzinach, o których mowa w ust. 1 powyżej, z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka, uznaje się, że Gość odstąpił od rezerwacji i zawartej umowy, co skutkuje anulowaniem rezerwacji bez zwrotu zadatku, a zarezerwowany Domek wraca do puli domków do wynajęcia.
 3. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do sprawdzenia czy w Domku nie ma żadnych uszkodzeń ani braków wyposażenia. Wszelkie ewentualne uszkodzenia, braki należy zgłosić Recepcji w dniu rozpoczęcia pobytu. Przekazanie i zdanie Domku następuje w obecności właściciela/zarządcy Ośrodka. Gość nie może przekazywać Domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 4. W sytuacji, gdy ktorykolwiek z Gosci nie opusci Domku po upływie zarezerwowanej doby noclegowej, Ośrodek zastrzega sobie prawo do obciążenienia osoby dokonującej rezerwacji i będącej stroną umowy z Ośrodkiem opłatą za pełną dodatkową dobę oraz dochodzenia od niego odszkodowania, w tym kosztow związanych z rezerwacją i pobytem kolejnych Gosci.
 5. Ośrodek TROPICANA FAMILY może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 7. W przypadku skrocenia pobytu lub rozwiązania umowy z przyczyn nieleżących po stronie Osrodka Gosć jest obciążany całkowitą kwotą należną z tytułu dokonanej rezerwacji i zawartej umowy. Skrocenie pobytu należy zgłosić w Recepcji.
§ 4
 1. Dla komfortu wypoczywających cisza nocna obowiązuje w od godz. 23:00 do godz. 7:00. W trakcie całego pobytu prosimy, aby uszanować również innych wypoczywających Gości, by nie zakłócać ich spokoju (np. głośna muzyka, głośne zachowanie), czy w inny sposób uznany za wulgarny lub powszechnie nieakceptowany. Możemy odmowić dalszego swiadczenia usług osobie, ktora narusza tę zasadę lub w inny sposób łamie zasady Regulaminu – Osrodek TROPICANA FAMILY może w tym przypadku rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
§ 5
 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domku lub na terenie Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób, albo osób, za które odpowiada; za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie; jeśli nie zostaną one pokryte do czasu wyjazdu, zastosowanie ma § 2 ust. 11.
 2. Osoby niepełnoletnie, przez cały okres trwania pobytu, pozostają pod opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów. Obowiązku tego nie mozna przenieść na Ośrodek lub pracownikow Ośrodka – dotyczy to w szczególności czasu i zabaw podczas: Animacji, Występów, Pokazów, zabaw w miniCLUBie, Małpim Gaju, na Placu Zabaw, czy w związku z Wypożyczalnią sprzętu PUKY, korzystaniem z Parku Wodnego z dmuchanymi zjeżdżalniami i dmuchanymi basenami zewnętrznym lub podczas wszelkich innych atrakcji realizowanych przez Ośrodek TROPICANA (także realizowanych przez Ośrodek poza terenem Ośrodka). Zabawa osób niepełnoletnich na terenie Ośrodka powinna odbywać się wyłącznie pod nadzorem i opieką rodzicow lub opiekunow. Odpowiedzialnosć za bezpieczeństwo osob do lat 18 ponoszą wyłącznie ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie.
 3. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych, wszelkich regulacji, w tym przepisów powszechnie obowiązujących oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli/zarządcy Ośrodka lub dodatkowych Regulaminów (w szczególności: Regulaminu Usług Dodatkowych).
 4. Nie przyjmujemy zwierząt.
 5. Nie zapewniamy ręczników oraz środków czystości, a także bezpłatnego sprzątania Domku w czasie pobytu.
 6. Ośrodek może odtwarzać zgodnie z prawem utwory muzyczne, multimedialne oraz filmy lub inne materiały, które mogą nie stanowić jego własności intelektualnej, stąd ich wykorzystywanie przez Gości np. utrwalanie lub dalsza publikacja bez zgody podmiotów, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do tych utworów, może stanowić naruszenie prawa i wiązać się z odpowiedzialnością Gości.
§ 6
 1. Osoby postronne (niezarejestrowane w Karcie Rejestracyjnej) nie mogą przebywać na terenie Ośrodka od godz. 22:00 do godz. 8:00, a w pozostałych godzinach tylko za każdorazową zgodą właściciela Ośrodka i za dodatkową opłatą. Wstęp na teren Ośrodka, korzystnie z atrakcji Ośrodka i udział w animacjach lub imprezach, w tym Usługach Dodatkowych, przez osoby postronne (niezarejestrowane w Karcie Rejestracyjnej), czy odwiedzające, możliwe za jest za dodatkową opłatą wskazaną w Cenniku (dotyczy również os. małoletnich).
 2. Za pobyt dodatkowych osób na terenie Ośrodka (nieujętych w Formularzu Rezerwacyjnym), w tym os. małoletnich, pobierana jest dodatkowa opłata za dobę wskazana w Cenniku (możliwość zakwaterowania kolejnych osób należy uzgodnić z właścicielem Ośrodka najpóźniej podczas rezerwacji i przed wpłatą zadatku).
 3. Obowiązywanie postanowienia ust. 1 lub ust. 2 zostaje wyłączone, jeśli Ośrodek tak postanowi w uzasadnionych wypadkach.
§ 7
 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się:
  • palenia tytoniu, używania otwartego ognia, świec w Domkach, wyrzucania niedopałków, popiołu do kosza (palenie tytoniu dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych – parking przy wejściu do Ośrodka, altany grillowe)
  • używania w Domkach grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia Domku
  • przechowywania w Domku lub na terenie Ośrodka materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych, żrących lub wydzielających przykrą woń, ładunków niebezpiecznych, broni, czy amunicji
  • ze względu na bezpieczeństwo dzieci zabrania się rozpalania grilla na węgiel przed Domkiem, na tarasie i chodnikach. Grillowanie węglem drzewnym lub brykietem możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych – altany grillowe (grille węglowe dostępne bezpłatnie). Istnieje możliwość wynajęcia grilla elektrycznego za dodatkową opłatą wg stawki uwzględnionej w Cenniku i grillowania przed Domkiem (dotyczy tylko grilla elektrycznego).
  • zabrania się smażenia ryb z powodu zapachu, który trudno usunąć.
 2. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Gości kosztem ozonowania Domku – wg. opłaty uwzględnionej w Cenniku.
 3. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
 4. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać w Domkach jakichkolwiek zmian, w tym w ich wyposażeniu. Żadnych zmian nie wolno również dokonywać na terenie Ośrodka.
 5. Zachowanie Gosci i osob korzystających z usług Osrodka nie powinno zakłocać spokojnego pobytu innych Gosci. Osrodek TROPICANA FAMILY może odmowić dalszego swiadczenia usług osobie, ktora narusza tą zasadę. W tym przypadku Osrodek ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, co jest rownoznaczne z rozwiązaniem umowy z przyczyn leżących po stronie osoby dokonującej rezerwacji i będącej stroną umowy z Ośrodkiem.
 6. Każdorazowo, opuszczając Domek Gosć ma obowiązek należycie go zabezpieczyć przed dostępem osob trzecich (w szczegolnosci w czasie nieobecnosci Goscia w Domku, okna i drzwi muszą pozostawać zamknięte).
§ 8
 1. Gwarantujemy jedno bezpłatne miejsce parkingowe na jeden Domek. Parkowanie więcej niż jednym samochodem należy zgłosić i uzgodnić w właścicielem podczas rezerwacji wstępnej i przed wpłatą zadatku. Dodatkowe miejsce parkingowe płatne za rozpoczętą dobę noclegową wg. opłaty uwzględnionej w Cenniku.
 2. Ponosimy odpowiedzialnosć za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Goscia na teren Osrodka jedynie w zakresie okreslonym odpowiednimi przepisami prawa art. 846-849 KC. Odpowiedzialność podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu Recepcji (za dodatkową opłatą). Ośrodek ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Ośrodka albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 3. Nie odpowiadamy za żadne przedmioty pozostawione w Domkach, w szczególności wartościowe oraz parkujące samochody na terenie Ośrodka lub w jego okolicy.
 4. Gość przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie kompleksu jest parkingiem niestrzeżonym. Osrodek TROPICANA FAMILY nie ponosi odpowiedzialnosci za wypadki komunikacyjne na terenie Osrodka, uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież pojazdu.
 5. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do Internetu, zmianami w harmonogramie atrakcji spowodowanymi przez czynniki nieleżące po stronie Ośrodka.
 6. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio właścicielowi Ośrodka, najlepiej przed końcem pobytu.
§9
 1. W przypadku zgubienia klucza do Domku, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w Cenniku.
 2. Prosimy o wynoszenie śmieci z Domków do kontenerów na terenie Ośrodka.
 3. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, przesłanie e-mailem wraz z Formularzem Rezerwacyjnym przed zawarciem umowy, udostępnienie go przy zameldowaniu oraz poprzez wywieszenie go na tablicy informacyjnej na terenie Ośrodka.
§ 10
 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka przyjmują do wiadomości, że w ich wizerunek jest przetwarzany za pomocą monitoringu wizyjnego i może zostać upubliczniony.
 2. Osoby przebywające na terenie Ośrodka, w tym Goście, jak i prawni opiekunowie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie wizerunku swojego lub osoby niepełnoletniej, utrwalonego w ramach ust. 4 poniżej poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.ujedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. Zm.) przez Ośrodek we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na świecie (np. na portalach społecznościowych, filmach, zdjęciach, plakatach, w Internecie w ramach akcji promocyjnych i reklamowych Ośrodka Tropicana Family). W związku z powyższym nie będą występować z żadnymi roszczeniami finansowymi do Ośrodka lub innych osób działających na jego zlecenie.
 3. Ośrodek jest objęty monitoringiem wizyjnym, zgodnie z Regulaminem Monitoringu Wizyjnego, dostępnym w Recepcji Ośrodka, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej w skrócie RODO.
 4. Oprócz monitoringu, Ośrodek utrwala wizerunek Gości na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych dla celów dokumentacji oraz promocji, a także w celu reklamowym. Wizerunek osób przebywających na terenie Ośrodka może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach, a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla ww. celów itp. na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie, w szczególności: prasy, telewizji, video, Internetu, materiałów reklamowych. W tym wypadku dane wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO.
 5. Dane osobowe Gości, a także dane pracowników Ośrodka, w tym dane wizerunkowe np. publikacja wyników zawodów, zwycięzców, a także ich wizerunku przetwarzane są również na podstawie zawartej umowy art.6 ust.1 lit. b) RODO w celach jej realizacji. Na tej podstawie są przetwarzane dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku, korzystania przez Gościa z Usług Dodatkowych świadczonych przez Ośrodek, w tym wykonania zawartej umowy.
 6. Goście wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych również w przypadku prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów, podtrzymania relacji z Klientem.
 7. Wyrażenie zgody o jakiej mowa w ust. 2 powyżej na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie wizerunku, a także zgody o jakiej mowa w ust. 6 jest całkowicie dobrowolne i obejmuje okres trwania kampanii reklamowej/ marketingowej/ promocyjnej/ wizerunkowej lub do czasu wyrażenia sprzeciwu albo wycofanie zgody – w zależności co nastąpi pierwsze.
 8. Ośrodek nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez inne osoby, w tym Gości, bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego Regulaminu wzywa do powstrzymania się od utrwalania wizerunku konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie.
 9. Pełny obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej domkitropicana.pl w Polityce Prywatności oraz w recepcji Ośrodka.
§ 11
 • Osrodek TROPICANA Family nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Gosciem lub z niniejszego Regulaminu spowodowane skutkiem siły wyższej rozumianej jako działanie zewnętrzne, niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec np. powodzie, pożary, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, epidemie lub stany zagrożenia epidemicznego, zamieszki, strajki generalne, działania zbrojne, zakazy importu i eksportu, blokady granic i portow, brak dostaw prądu lub innych mediow przez ich dostawcow, nagłe zjawiska atmosferyczne.
 • Osrodek TROPICANA Family nie ponosi ponadto odpowiedzialnosci za szkody, w tym obejmujące utracone korzysci, poniesione w wyniku korzystania przez Gosci z usług Osrodka TROPICANA Family w sposob sprzeczny z zawartą umową, niniejszym Regulaminem, lub innymi regulaminami obowiązującymi na terenie Osrodka, lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, lub zaleceniami odpowiednich organów.
§ 12
 1. Cennik opłat dodatkowych w Ośrodku Tropicana Family:
  1. opłata uzdrowiskowa każdorazowo wg. aktualnej uchwały Rady Gminy Darłowo – na dzień 29.04.2023 wynosi 3,5 zł za każdą osobę za rozpoczęta dobę
  2. parking dla drugiego samochodu – 25 zł za rozpoczęta dobę noclegową
  3. łóżeczko dla dzieci z pościelą -10zł za rozpoczęta dobę noclegową
  4. grill elektryczny na tarasie domku – 20zł -1dzień lub 70zł/ 7 dni
  5. zgubienie klucza do Domku – 100 zł/szt.
  6. zgubienie opaski (bransoletki) i wydanie nowej -70 zł/szt.
  7. kaucja – 300 zł
  8. pobyt dodatkowej osoby w Domku nieujętej w Formularzu Rezerwacyjnym – 70 zł za rozpoczętą dobę noclegową od osoby [nie zawiera kosztów wskazanych w lit. i) poniżej]
  9. osoby niezgłoszone w Karcie Rejestracyjnej przy zameldowaniu – korzystanie z atrakcji (w tym Usług Dodatkowych) opłata -120zł za osobę rozpoczęta dobę noclegową
  10. dodatkowe sprzątanie Domku na życzenie Gościa podczas pobytu 200zł/1sprzątanie bez wymiany pościeli
  11. wypożyczenie ręczników 1kpl (ręcznik duży i mały) – 15zł/pobyt
  12. wymiana pościeli podczas pobytu -20zł/ jeden kpl.
  13. koszt ozonowanie Domku – 500 zł
  14. rozliczenie zużytej energii elektrycznej wg stawki operatora ENERGA wg cennika z dnia rozpoczęcia pobytu, dostępnego na stronie dostawcy https://www.energa.pl/malafirma/umowy/prad-dla-firm – i z taką dokładnoscią, na jaką pozwala dokonanie odczytu licznikowego, zgodnie z jednostkami i podjednostkami powszechnie stosowanymi w obrocie
§ 13
 1. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej https://www.domkitropicana.pl/regulaminy/, przesłanie e-mailem wraz z Formularzem Rezerwacyjnym przed zawarciem umowy oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej na terenie Ośrodka, lub udostępnienie go Gościom w inny sposób.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.04.2023 roku i zastępuje dotychczasowy.
 3. Tresć Regulaminu może ulec zmianie. Jeżeli zmiana Regulaminu nastąpiła przez wykonaniem umowy zawartej z osobą dokonująca rezerwacji, o wszelkich zmianach zostanie ona poinformowana poprzez informację e-mail na adres, na ktory został wysłany Formularz Rezerwacyjny, a w przypadku braku jej zgody na nowe postanowienia Regulaminu, ma ona prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od otrzymania nowego Regulaminu. W przypadku braku skorzystania z tego uprawnienia obowiązujący jest zmieniony Regulamin. W pozostałych przypadkach zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia na stronie www.domkitropicana.pl w zakładce https://www.domkitropicana.pl/regulaminy/.
 4. W przypadku odmiennych regulacji wynikających z umowy zawartej z Gościem (osobą dokonującą rezerwacji) pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem ma treść umowy – wszelkie ustalenia odmienne od Regulaminu powinny dla swojej ważności mieć postać co najmniej dokumentową.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa. Ze swej strony jesteśmy zawsze do dyspozycji naszych Gości, aby wypoczynek upływał w miłej i przyjemnej atmosferze.